Mẫu số 06b

TÒA ÁN NHÂN DÂN..........(1)

Số:...../TB-TA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              ....., ngày..... tháng ..... năm …......

 

THÔNG BÁO

HOÃN PHIÊN HOÀ GIẢI

 

         Kính gửi: (2)…..……………………………………………………………..

         Địa chỉ: (3)……………………………………………………….…………..

           

Ngày….. tháng…… năm…….(4), Toà án nhân dân (5)…………… tiến hành mở phiên hòa giải vụ án dân sự thụ lý số:…../…../TLST-…  ngày… tháng… năm… về việc….  (Theo thông báo về phiên hòa giải số:...../TB-TA ngày… tháng… năm…..  (6)).

Xét thấy đề nghị hoãn phiên hòa giải của…..  (7) để các đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án là cần thiết.

Toà án nhân dân…. ……………….(8) căn cứ vào khoản 3 Điều 184 của Bộ luật tố tụng dân sự, quyết định hoãn phiên hòa giải vụ án dân sự thụ lý số:…../…../TLST-… ngày… tháng… năm…  về việc……

Tòa án nhân dân thông báo thời gian, địa điểm mở lại phiên hòa giải như sau:

   1. Thông báo cho:(9)……….……….........................................….....................

   Là:(10)……………………………………………….…trong vụ án biết.

   Đúng…..giờ….phút, ngày……tháng……năm…………………………..…………

   Có mặt tại phòng số……, trụ sở Toà án nhân dân………………………..….....

   Địa chỉ: …..…..……………………………………………………………............….

   Để tham gia phiên hoà giải.

   2. Nội dung các vấn đề cần hoà giải bao gồm(11)…………………...................

   ........……………………………………………………………………...…......…….

   ........…………………………………………………………………….......………..

   3. Nếu người được thông báo không có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong thông báo này để tham gia phiên hoà giải, Toà án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu hồ sơ vụ án.

TÒA ÁN NHÂN DÂN………...         

THẨM PHÁN

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 06b:

(1) (5) (8) Ghi tên Toà án ra thông báo hoãn phiên hoà giải; nếu Toà án ra thông báo hoãn phiên hòa giải là Toà án nhân dân cấp huyện cần ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang). Nếu Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) và (3) Nếu là cá nhân, thì ghi họ tên, địa chỉ của người được thông báo; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức được thông báo (ghi theo đơn khởi kiện). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A).

(4) Ghi ngày… tháng… năm mở phiên hòa giải theo Thông báo về phiên hoàn giải.

(6) Ghi số, ngày, tháng, năm của Thông báo về phiên hoàn giải.

(7) Ghi đầy đủ họ, tên, địa vị pháp lý của người đề nghị hoãn phiên hòa giải (ví dụ: Ông Nguyễn Văn A là nguyên đơn, bị đơn…).

(9) Ghi như hướng dẫn tại điểm (2), không phải ghi địa chỉ.

(10) Ghi địa vị pháp lý của người được thông báo trong vụ án (ví dụ: là nguyên đơn, bị đơn…).

(11) Ghi đầy đủ nội dung các vấn đề cần hòa giải trong vụ án (ví dụ: trong vụ án ly hôn các vấn đề cần được hoà giải có thể bao gồm: quan hệ hôn nhân, nuôi con, chia tài sản chung của vợ chồng và các vấn đề khác có liên quan, (nếu có)).